Skip to Content

Zakoni energetskog sektora

Verzija prilagođena za štampanje

ZAKONI VEZANI ZA ENERGETSKI SEKTOR REPUBLIKE SRPSKE

Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 39/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 108/13)
Uredba Vlade Republike Srpske o planiranju proizvodnje i potrošnje energije iz obnovljivih izvora (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 2/14)
Zakon o električnoj energiji RS - prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 8/08)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 34/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 92/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 01/11)
Zakon o gasu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 86/07)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gasu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 121/12)
 

Zakon o nafti i derivatima nafte (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 36/09)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o nafti (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 102/12)

Zakon o energetici (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 49/09)

ZAKONI VEZANI ZA ENERGETSKI SEKTOR BIH

Zakon o prenosu, regulatoru i operatoru sistema elektrčine energije u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 07/02)
Zakon o izmjenama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BIH (Službeni glasnik BiH, br. 13/03)
Zakon o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 35/04)
Zakon o osnivanju nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 35/04)