Skip to Content

Zaključak o obustavljanju postupka izdavanja dozvole - "Eling MHE" d.o.o. Teslić

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-178-2/14/R-85-165
Datum: 05.06.2014.


Na osnovu odredbi člana 208. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav 1. tačka d. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 17. stav 3. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/10 i 65/13), odlučujući o zahtjevu podnosioca "ELING MHE" d.o.o. Teslić za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane "ILOMSKA" na rijeci Ilomskoj, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 85. redovnoj sjednici održanoj 05. juna 2014. godine u Trebinju, donijela
 

Z A K LJ U Č A K

OBUSTAVLJA SE postupak izdavanja dozvole za izgradnju pokrenut Zahtjevom za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane "ILOMSKA" na rijeci Ilomskoj broj 41/14 od 24.03.2014. godine, podnosioca "ELING MHE" d.o.o. Teslić.
 

O b r a z l o ž e nj e

Privredno društvo "ELING MHE" d.o.o. Teslić (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), podnijelo je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), Zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane "Ilomska" na rijeci Ilomskoj broj 41/14 od 24.03.2014. godine na propisanom obrascu OB.04.05 (u daljem tekstu: zahtjev), koji je u Regulatornoj komisiji zaprimljen dana 04.04.2014. godine i zaveden pod brojem 01-178-1/14.
Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio osnivački akt privrednog društva, odgovarajuća uvjerenja nadležnih organa, ekološku dozvolu za Malu Hidroelektranu ''Ilomska'' za instalisanu snagu objekta od 4,8 MW, dokaz da je regulisana koncesija za Malu Hidroelektranu ''Ilomska'', Odobrenje za građenje Male hidroelektrane „Ilomska“ snage 4,8 MW, elektroenergetsku saglasnost za priključenje objekta na mrežu, Odobrenje za upotrebu i drugu dokumentaciju. Na osnovu priložene dokumentacije, utvrđeno je da je ova hidroelektrana, u vrijeme podnošenja zahtjeva već bila izgrađena i puštena u rad.
Imajući u vidu činjenicu da je Mala hidroelektrana "ILOMSKA" na rijeci Ilomskoj, za koju se zahtijeva izdavanje dozvole za izgradnju u smislu odredbe člana 51. alineja 3. i člana 67. stav 1. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i člana 5. stav 1. tačka d. Pravilnika o izdavanju dozvola, u vrijeme podnošenja zahtjeva već bila izgrađena i puštena u rad, kao i činjenicu da je nadležni organ izdao Odobrenje za građenje Male hidroelektrane „Ilomska“ snage 4,8 MW i Odobrenje za upotrebu ovoga energetskog objekta, to nema ni suštinski ni formalno pravnog osnova da se kod ovakvog činjeničnog stanja retroaktivno donosi rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju od strane Regulatorne komisije. Imajući u vidu navedeni činjenični i pravni osnov, trebalo je obustaviti ovaj postupak izdavanja dozvole za izgradnju, kako je i odlučeno u dispozitivu ovoga zaključka.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka: Ovaj zaključak je konačan. Protiv ovog zaključka može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema zaključka.
 

Predsjednik
Milenko Čokorilo