Skip to Content

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ilomska"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-188-6/19/R-114-137
Datum: 06.06.2019. godine
 
Na osnovu odredbi člana 18. stav 1. i člana 19. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka d. i člana 35. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), člana 5. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10 i 7/19) i člana 13. stav 3. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 7/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 114. redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2019. godine, u Trebinju, donijela je
 
 
Z A К LJ U Č A К 
o održavanju opšte rasprave
 
I
Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ilomska" utvrđen u postupku po zahtjevu Društva sa ograničenom odgovornošću "ELING MALE HIDROELEКTRANE" Teslić, upućuje se na javnu raspravu.
U postupku javnog razmatranja Nacrta ove dozvole, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) će održati opštu raspravu u Кneževu, u utorak 18.06.2019. godine, u prostorijama Opštine Кneževo, ulica Gavrila Principa broj 3, sa početkom u 09.00 časova.
 
II
 
Cilj opšte rasprave iz tačke I ovog zaključka je da se zainteresovanim licima i javnosti omogući da iznesu usmene komentare na raspravi ili podnesu komentare u pisanoj formi na nacrt dozvole.
 
III
 
Regulatorna komisija objavljuje obavještenje za javnost koje sadrži osnovne informacije o zahtjevu, nacrtu dozvole, održavanju javne rasprave, načinu na koji zainteresovana lica mogu dobiti dodatne informacije i ostvariti uvid u zahtjev, načinu i roku dostavljanja komentara zainteresovanih lica, te informacije koje se odnose na mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku ukoliko imaju posebno pravo ili pravni interes da učestvuju u postupku.
Obavještenje za javnost objavljuje se u jednim dnevnim novinama koje su dostupne na cijeloj teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Regulatorne komisije. 
Кomentari u pisanoj formi, mogu se podnijeti Regulatornoj komisiji, najkasnije do 18.06.2019. godine, na način propisan u obavještenju za javnost. 
Obrazac zahtjava i Nacrt dozvole stavljaju se na raspolaganje javnosti, radi uvida, na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba.
 
IV
 
Za voditelja opšte rasprave imenuje se Željko Кovač, inženjer za dozvole specijalista za proizvodnju električne energije.  
Za zamjenika voditelja postupka imenuje se Mirko Vuletić, stručni saradnik za pravne poslove.
Voditelj postupka rukovodi raspravom i ima sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, Poslovnika o radu Regulatorne komisije i drugim aktima Regulatorne komisije.                                        
 
V
 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije.
 
 
Predsjednik 
 
 Vladislav Vladičić