Skip to Content

Природни гас

Верзија прилагођена за штампање

Обрасци за покретање тарифног поступка

Захтјев за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система природног гаса

Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у РС

Захтјев за одобрење цијена за кориснике транспортног система природног гаса 

Захтјев за одобрење цијене за оператера транспортног система природног гаса 

Технички обрасци за управљање системом за транспорт природног гаса

Финансијски и помоћни обрасци за управљање системом за транспорт природног гаса

Технички обрасци за дистрибуцију природног гаса

Финансијски и помоћни обрасци за дистрибуцију природног гаса

Технички обрасци за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Финансијски и помоћни обрасци за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Технички обрасци за трговину и снабдијевање природним гасом

 Обрасци за издавање дозвола

Захтјев за управљање транспортним системом природног гаса
Захтјев за транспорт природног гаса
Захтјев за дистрибуцију и управљање системом за дистрибуцију природног гаса
Захтјев за складиштење и управљање системом за складиштење природног гаса
Захтјев за снабдијевање тарифних купаца природним гасом
Захтјев за трговину и снабдијевање природним гасом
Захтјев за измјену или допуну дозволе за обављање дјелатности
Захтјев за пренос дозволе за обављање дјелатности
Захтјев за одузимање дозволе
Изјава о прихватању висине и распореда уплате регулаторне накнаде
Изјава о тачности и вјеродостојности достављених података