Skip to Content

Обавјештења о јавним набавкама

Верзија прилагођена за штампање

Преглед обавјештења о јавним набавкама које су у току

Дoбaвљaчи кojи жeлe дa нa билo кojи нaчин учeствуjу у пoступцимa jaвнe нaбaвкe (трaжeњe пojaшњeњa тeндeрскoг дoкумeнтa, дoстaвљaњe пoнудe и сл.), су обавезни да о преузимању тендерске документација обавијесте наручиоца.

Образац обајвештења о преузимању можете преузети овдје. OVDJE.

Уколико је тендерска документација објављена на Порталу јавних набавки БиХ, право учешћа у предметном поступку јавне набавке (трaжeњe пojaшњeњa тeндeрскoг дoкумeнтa, дoстaвљaњe пoнудe и сл.) ће имати само понуђачи који су регистровани да су преузели тендерску документацију са Портала.

Р. бр. Предмет набавке Број и датум обавјештења Врста поступка Ознака из Јединственог регистра јавних набавки
1 Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2017. године Позив бр. 01-68-2/17/И-37-12 од 1. фебруара 2017. Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавку услуга из Анекса 2 дио Б ЗЈН 80530000-8
2 Обавјештење о покретању поступка јавне набавке услуга осигурања (осигурање запослених, осигурање имовине, комбиновано осигурање моторних возила и осигурање пословне зграде) Обавјештење број 837-7-2-189-3-5/17 објављено на Порталу јавних набавки 11. децембра 2017. године у 13.32 ч

Конкурентски захтјев

Предвиђена је е-аукција

66000000-0
66512100-3
66515200-5
66514110-0