Skip to Content

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјени Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-508-1/17/Р-62-255
Датум: 23.11.2017. године

На основу одредби члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 38. став 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, одржаној 23. новембра 2017. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К
о одржавању општe расправe

Нацрт Правилника о измјени Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник), упућују се на јавну расправу.
У поступку јавног разматрања нацрта Правилника, Регулаторна комисија одржаће општу расправу у Требињу, дана 5. децембра 2017. године, са почетком у 11.00 часова, у просторијама Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7.

II

Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт Правилника.
 

III


Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у једном писаном медију, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије, те позива заинтересована лица да учествују на расправи и/или доставе своје коментаре у писаној форми на нацрт Правилника, најкасније до 6. децембра 2017. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.
Нацрт Правилника ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7. и на интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba".

IV


За водитеља поступка опште расправе именује се Александар Јегдић, секретар Регулаторне комисије.
За замјеника водитеља поступка именује се Милан Ковачина, шеф Сектора за правне послове.
Водитељ поступка руководи поступком расправе и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и других аката Регулаторне комисије.
Вријеме за давање коментара може се ограничити у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.
 

V


Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

 

Предсједник


Владислав Владичић