Skip to Content

Закључак о одржавању јавне расправе - изградња Мале хидроелектране "Бочац 2"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-53-15/16/Р-63-267
Датум: 07.12.2017.

На основу одредби члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка д. и члана 35. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) и члана 17. став 4. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 63. редовној сједници одржаној 07.12.2017. године у Требињу, донијела је
 

З А К Љ У Ч А К 
о одржавању опште расправе

I

Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Бочац 2", по захтјеву привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда РС" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће ''Хидроелектране на Врбасу'' акционарско друштво Мркоњић Град, упућује се на јавну расправу.
У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) ће одржати општу расправу у Мркоњић Граду, дана 15.12.2017. године у просторијама Општине Мркоњић Град, улица Трг Краља Петра I Карађорђевића 1, са почетком у 09.30 часова.

II

Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт дозволе.

III

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у дневним новинама које су доступне на територији Републике Српске, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.
Регулаторна комисија позива заинтересована лица да учествују на расправи и/или да доставе своје коментаре у писаној форми на нацрт дозволе, те евентуални захтјев за стицање статуса умјешача у поступку, најкасније до 15.12.2017. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.
Нацрт дозволе ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7 и на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.

IV

За водитеља опште расправе именује се Небојша Сушић, шеф Сектора за дозволе и техничке послове.
За замјеника водитеља поступка именује се Милан Ковачина, шеф Сектора за правне послове. 
Водитељ поступка руководи расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и другим актима Регулаторне комисије. 

V

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.
 

Предсједник 
Владислав Владичић