Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славко Пекић, Шековићи

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-409-4/17/Р-63- 279
Датум: 07.12.2017.


На основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) те члана 71. и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Пекић Славка из Шековића, против МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Власеница, у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 63. редовној сједници, одржаној 07.12.2017. године, у Требињу, донијела је
 

ЗАКЉУЧАК
 

Спор покренут захтјевом Пекић Славка из Шековића, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 0044032700046000, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Пекић Славко из Шековића (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Власеница (у даљем тексту: противна страна), у вези са обрачуном неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 2.953,13 КМ на мјерном мјесту ЕД број 0044032700046000, насеље Ашћерићи-Папраћа, општина Шековићи. Наиме, подносилац захтјева наводи да оспорава основ за наведени обрачун јер није имао разлога нити знања да на описани начин изведе неовлашћену потрошњу. Поред тога, подносилац наводи да су овлашћени радници противне стране вршили редовно преглед мјерног мјеста и прије ванредне контроле 26.05.2017. године и нису утврдили никакву неправилност. С обзиром да сматра да му је неосновано наметнута обавеза плаћања неовлашћене потрошње електричне енергије за коју није одговоран подносилац захтјева предлаже да се обрачун број 9000082636 од 20.06.2017. године, у износу од 2.953,13 КМ, поништи.
Дана 25.09.2017. године, Регулаторна комисија је захтјев подносиоца доставила на одговор противној страни, ради изјашњења и достављања доказа којима располаже. У изјашњењу од 25.10.2017. године, које је у Регулаторној комисији примљено 01.11.2017. године, противна страна је навела да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 0044032700046000, које се налази у мјесту Ашћерићи-Папраћа, Општина Шековићи, у категорији потрошње ''Домаћинства'', 1. тарифна група. На овом мјерном мјесту подносилац је регистрован, дана 01.01.2001. године, од када му се врши уредна испорука електричне енергије, те да је закључио уговор о снабдијевању. Мјерни уређај је смјештен у унутрашњем дијелу објекта, али се редовно врши очитање и фактурисање утрошене електричне енергије коју подносилац уредно измирује. Контролним прегледом овог мјерног мјеста обављеним 26.05.2017. године утврђено је да је на главни прикључни вод, на дијелу прије мјерног уређаја, прикључен кабал 4x2,5 mm2, ПГП, чији други крај је прикључен у разводну кутију која се налази у кухињи. Овај проводник је из разводне кутије даље проведен на двије утичнице, тако да електрична енергија утрошена преко ових утичница није регистрована на постојећем мјерном уређају. Утврђено чињенично стање је констатовано записнички, а записнике је, поред чланова контролног тима, потписало лице које је присуствовало контроли. Након обављеног прегледа мјерно мјесто подносиоца је искључено са дистрибутивне мреже, а поновно укључење је извршено 29.05.2017. године, након што је подносилац измирио трошкове прикључења у износу од 35,10 КМ. Противна страна даље наводи да је утврђено чињенично стање представљало основ за обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију примјеном одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови. Овом одредбом је прописано да се под неовлашћеном потрошњом електричне енергије подразумијева потрошња без мјерних уређаја или мимо њих. Приликом обрачуна неовлашћене потрошње обрачунска снага је утврђена примјеном одредби члана 91. став 2. тачка а) подтачка 2. Општих услова, односно као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња и номиналног напона, па је иста обрачуната у износу од 15,91 kW. Укупна количина неовлашћено преузете електричне енергије је добијена примјеном одредби члана 91. став 2. тачка в) подтачке 1. и 2. Општих услова, односно као производ обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја часова (4 часа дневно). Период за обрачун ове накнаде одређен је примјеном одредбе члана 90. став 3. Општих услова односно за годину дана, јер је посљедња контрола овог мјерног мјеста вршена приликом регистровања крајњег купца, односно 01.12.2003. године. Овако обрачуната обавеза подносиоца за неовлашћено утрошену електричну енергију утврђена је у износу од 2.953,13 КМ на који износ је гласио и рачун број 9000082636 од 20.06.2017. године. На наведени обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије подносилац је поднио приговор којим оспорава утврђено чињенично стање и висину обрачуна. Након проведеног поступка по приговору противна страна је сачинила одговор број: 3225-2/17 од 18.07.2017. године којим је приговор подносиоца одбијен као неоснован.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 63. редовној сједници, одржаној 07.12.2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку.
Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања.

Предсједник
Владислав Владичић