Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Новак Петраш, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-385-4/17/Р-63-276
Датум: 07.12. 2017.

На основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) те члана 71. и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Петраш Новака из Бањe Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 63. редовној сједници, одржаној 07.12.2017. године, у Требињу, донијела је

ЗАКЉУЧАК

Спор покренут захтјевом Петраш Новака из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са Обрачунима неовлашћене потрошње електричне енергије у објекту на адреси Марка Липовца број 29 у Бањој Луци и то:
• обрачун број НФ-120686320-598 у износу од 681,37 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 120686320,
• обрачун број НФ-121054180-596 у износу од 1. 042,04 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 121054180 и
• обрачун број НФ-120598130-600 у износу од 986,88 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 120598130,
рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Петраш Новак из Бањe Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), којим оспорава обрачуне неовлашћено утрошене електричне енергије у породичној кући у Бањој Луци, због коришћења електричне енергије у категорији потрошње која му није одобрена електроенергетском сагласношћу. Подносилац захтјева наводи да од 2012. године живи у новоизграђеном објекту који има подрум, приземље и три спрата, те да за комплет објекат има урбанистичко-техничку документацију, уговоре о прикључењу, електроенергетске сагласности и уговоре о снабдијевању. Подносилац наводи да са породицом станује на првом спрату, а на другом и трећем спрату његова кћерка је отворила ''Хостел Европа'' и то на првом спрату почев од 01.08.2016. године, а на трећем спрату почев од новембра 2016. године. Подносилац сматра да није правично утврђено чињенично стање јер је он редовно плаћао рачуне за утрошену електричну енергију на основу очитања који су вршили радници противне стране, а да никада није упозорен да неовлашћено троши електричну енергију иако је на видном мјесту истакнут натпис ''Хостел Европа''. Из наведених разлога подносилац тражи од Регулаторне комисије да размотри његов захтјев и донесе праведну одлуку сразмјерну намјени спратних јединица, те да се заједничка потрошња, тј. подрум и стубиште обрачунавају по тарифи за домаћинство, јер се заиста и користе у ту сврху.
Регулаторна комисија је захтјев подносиоца доставила на одговор противној страни, ради изјашњења и достављања доказа којима располаже. Противна страна је доставила изјашњење број 3798 од 27.09.2017. године, које је у Регулаторној комисији примљено 09.10.2017. године, у коме је, између осталог, навела да је подносилац захтјева регистрован на четири мјерна мјеста у објекту, на адреси Марка Липовца број 29 у Бањој Луци и то: дана 28.09.2015. године регистрован је као крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 120598130 преко кога се снабдијева други спрат, дана 01.12.2015. године пријављено је мјерно мјесто ЕД број 120686320 - заједничка потрошња, а дана 01.06.2016. године пријављено је мјерно мјесто ЕД број 121054000 преко кога се електричном енергијом снабдијева први спрат и мјерно мјесто ЕД број 121054180 преко кога се електричном енергијом снабдијева трећи спрат објекта. Наведена мјерна мјеста су регистрована у категорији потрошње ''Домаћинства'', на основу потребних докумената. Мјерна мјеста се налазе у стубишту објекта и нису редовно очитавана, али су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију. Са подносиоцем су закључени уговори о снабдијевању на свим мјерним мјестима, осим на мјерном мјесту ЕД број 120686320 - заједничка потрошња. Дана 26.05.2017. године извршена је контрола ових мјерних мјеста којом приликом су сачињени Записник број 001/0028945, Записник број 001/0000828 и Записник број 001/0000830. У Записнику број 001/0028945 о контроли мјерног мјеста и прикључног вода је, поред осталих података, констатовано да ''Бројило заједничке потрошње ЕД број 120686320 напаја заједничко стубиште, два спрата хостела као и подрум. У подруму се налази централна пећ на пелет за цијели објекат. У стубишту су напојени апарат за копирање, кафе апарат аутомат и расвјета''. На Записнику број 001/0000828 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије ЕД број 120598130, поред осталог, је описан начин на који је остварена неовлашћена потрошња и то да је наведено мјерно мјесто регистровано у категорији потрошње ''Домаћинства''. Преко овог мјерног уређаја број: 313844 се напаја други спрат објекта на коме се налазе собе хостела Европа. На Записнику број 001/0000830 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије ЕД број 121054180, поред осталог, је описан начин на који је остварена неовлашћена потрошња и то да је наведено мјерно мјесто регистровано у категорији потрошње ''Домаћинства''. Преко овог мјерног уређаја број: 313848 се напаја трећи спрат објекта, односно трособног стана који се тренутно користи као хостел Европа.
Дана 31.05.2017. године сачињени су и достављени подносиоцу Обрачуни неовлашћене потрошње електричне енергије: број НФ-120686320-598 у износу од 681,37 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 120686320, број НФ-121054180-596 у износу од 1. 042,04 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 121054180 и број НФ-120598130-600 у износу од 986,88 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 120598130. Обрачуни неовлашћено утрошене електричне енергије сачињени су на основу одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12), због тога што је крајњи купац трошио електричну енергију за категорију потрошње која му није одобрена електроенергетском сагласношћу. Период за обрачун неовлашћене потрошње утврђен је на основу одредбе члана 90. Општих услова за годину дана уназад од дана утврђивања неовлашћене потрошње. У складу са одредбама члана 91. став 5. Општих услова обрачун је извршен на начин да су на измјерене количине и обрачунску снагу примијењени тарифни ставови за категорију потрошње, односно тарифну групу која одговара намјени утрошене електричне енергије, тј. II тарифна група у категорији 0,4 kV остала потрошња. У изјашњењу је, такође, наведено да је, дана 22.06.2017. године, подносилац захтјева поднио приговор противној страни на износ обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на који је противна страна, дана 26.06.2017. године, одговорила. Подносиоцу није обустављана испорука електричне енергије, иако није извршио плаћање износа фактурисаних по основу неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 63. редовној сједници, одржаној 30. новембра 2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку.
Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања.

Предсједник
Владислав Владичић