Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стана Кекић, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-394-4/17/Р-63-278
Датум: 07.12.2017. 

На основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) те члана 71. и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Кекић Стане из Бањe Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 63. редовној сједници, одржаној 07.12.2017. године, у Требињу, донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК

Спор покренут захтјевом Кекић Стане из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са Обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије у објекту на адреси Франца Шуберта број 280 а, у Бањој Луци број НФ-104556330-594 у износу од 1.293,89 КМ на мјерном мјесту ЕД број 104556330, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Кекић Стана из Бањe Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренула је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), којим оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту у породичној кући, а у вези са коришћењем електричне енергије у категорији потрошње која јој није одобрена електроенергетрском сагласношћу.
Незадовољан одговором противне стране на приговор, који је поднио на обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, подносилац захтјева наводи да му је неосновано сачињен обрачун неовлашћено преузете електричне енергије у износу од 1.293,89 КМ. Подносилац даље наводи да у дворишту има киоск који је прикључен на мрежу преко бројила у домаћинству и да му служи као остава, те истиче да нема пријављену никакву дјелатност нити је обавља у наведеном киоску. С обзиром да на мјерном мјесту у домаћинству не троши електричну енергију за обављање било какве дјелатности тражи од Регулаторне комисије да поништи обрачун неовлашћено преузете електричне енергије у износу од 1.293,89 КМ.
Регулаторна комисија је захтјев подносиоца доставила на одговор противној страни, ради изјашњења и достављања доказа којима располаже. У изјашњењу противне стране, које је у Регулаторној комисији примљено 18.10.2017. године, противна страна је, између осталог, навела да је подносилац захтјева, дана 23.12.2015. године, регистрован као крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 104556330 у објекту на адреси Франца Шуберта број 280а, у категорији потрошње ''Домаћинства'', 1. тарифна група. У називу мјерног мјеста уписани су иницијали НЕП/Н.С који означавају да се ради о пријави са непотпуном документацијом, односно да подносилац није преузео електроенергетску сагласност, није платио доприносе за прикључење, те да није потписао уговор о прикључењу. Дана 03.05.2017. године, приликом редовног очитања, сачињен је интерни Записник број 03/173791 на коме су уписани подаци о мјерном мјесту и констатовано да се са наведеног мјерног мјеста поред куће напаја и пословни простор-продавница, која се налази на врху Шибова иза примопредајника ''Алтернативне телевизије'', те да је потребно урадити контролу. Мјерно мјесто се налази на објекту подносиоца, редовно се очитава и редовно достављају рачуни за утрошену електричну енергију. Противна страна даље наводи да је, дана 05.05.2017. године, сачињен Записник број 03/000430 о контроли мјерног мјеста подносиоца на коме су уписани подаци о крајњем купцу и мјерном мјесту, те констатовано да се преко бројила број 35454, поред домаћинства, напаја и мала продавница димензија 3x3 m у којој се налази један фрижидер и двије сијалице, са напоменом да се власник јави противној страни ради пријаве продавнице, док прикупи потребну документацију. Контроли је присуствовао подносилац који је потписао наведени записник. Дана 31.05.2017. године подносиоцу је достављен обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије (разлика у цијени ''Остала потрошња-Домаћинство'' број НФ-104556330-594 од 31.05.2017. године у износу од 1. 293,89 КМ. Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије извршен је у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова, због тога што крајњи купац троши електричну енергију за категорију потрошње која му није одобрена електроенергетском сагласношћу. У складу са одредбама члана 91. став 5. Општих услова обрачун је извршен на начин да су на измјерене количине и обрачунску снагу примијењени тарифни ставови за категорију потрошње, односно тарифну групу која одговара намјени утрошене електричне енергије, тј. II тарифна група. Период неовлашћене потрошње је утврђен за годину дана уназад од дана откривања неовлашћене потрошње, односно од 05.05.2017. године, у складу са одредбом члана 90. став 2. и 3 Општих услова. У изјашњењу је, такође, наведено да је, дана 18.07.2017. године, подносилац захтјева поднио приговор на обрачун неовлашћене потрошње наводећи да има киоск, али не обавља трговинску дјелатност и нема никакве потрошње електричне енергије у наведене сврхе. Противна страна је, дана 25.07.2017. године, подносиоцу доставила одговор на приговор. Подносиоцу није вршена обустава испоруке електричне енергије на мјерном мјесту на коме је регистрован као крајњи купац. 
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 63. редовној сједници, одржаној 30. новембра 2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. 

Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања.
 

Предсједник
Владислав Владичић