Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бабић Саша, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-417-5/17/Р-64-284
Датум: 13.12.2017. 

На основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) те члана 71. и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Бабић Саше из Бањe Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 64. редовној сједници, одржаној 13.12.2017. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К

Спор покренут захтјевом Бабић Саше из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије у износу од 594,10 КМ на мјерном мјесту ЕД број: 103222050, у објекту на адреси Краља Александра I Карађорђевића број 74 у Бањој Луци, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 05.09.2017. године, Захтјев за рјешавање спора Бабић Саше из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са обрачуном утрошене електричне енергије на мјерном мјесту овог купца ЕД број 103222050, у објекту на адреси Краља Александра I Карађорђевића број 74, у Бањој Луци. Подносилац захтјева наводи да је на његовом мјерном мјесту у фебруару 2017. године извршена замјена трофазног електронског бројила серијски број 50206854, а да му је крајем јула мјесеца 2017. године противна страна доставила Извјештај о ванредном прегледу мјерила Републичког завода за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука, број 05.3/11/393-25-133/17 од 02.03.2017. године у коме је утврђено да мјерни уређај број 50206854 није исправан. На основу наведеног налаза сачињена је корекција обрачуна фактурисане електричне енергије за период од 01.02.2015. до 31.01.2017. године, која је достављена уз рачун за јули мјесец 2017. године. У појашњењу наведене корекције противна страна је навела да предметно бројило није регистровало потрошњу на АМТ у претходне три године већ само АВТ потрошњу, због чега су сачинили књижну обавијест и задужили га за 4.754 kWh односно 594,10 КМ. С обзиром да се не слаже са наводима противне стране подносилац захтјева сматра да нема основа за корекцију обрачуна утрошене електричне енергије из наведених разлога, због чега је и поднио захтјев за рјешавање спора Регулаторној комисији.
У изјашњењу противне стране о захтјеву подносиоца је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 103222050, у категорији "Домаћинства", на адреси Краља Александра I Карађорђевића број 74 у Бањој Луци. Дана 11.10.2011. године извршена је замјена бројила, на основу Налога за рад број 2708266, а ради увођења даљинског очитања, када је на мјерно мјесто подносиоца постављено трофазно електронско бројило са интегрисаним уклопним сатом, типа МТ371, број 50206854 произвођача Искра. Са подносиоцем је закључен Уговор о снабдијевању. Мјерно мјесто се налази на објекту подносиоца, редовно се очитава и редовно испостављају рачуни за утрошену електричну енергију. Од 2013. године очитање врше очитачи, осим у неколико обрачунских периода који су изузетак. На читачкој листи за јануар мјесец 2017. године очитач је уписао стања са бројила: ВТ 144 и МТ 0 као и напомену да наведена стања нису логична у односу на претходно очитање од 31.12.2016. године ВТ 14250 и МТ 6420 које је евидентирано на листи. За мјесец јануар 2017. године подносиоцу је фактурисан рачун за електричну енергију на основу просјека потрошње из одговарајућих претходних обрачунских периода. Дана 07.02.2017. године на овом мјерном мјесту извршена је контрола и замјена бројила. На Записнику број 001/0026493 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста уписани су подаци о мјерном мјесту и бројилу, констатовано да је извршена замјена бројила, стање са скинутог бројила, те да је скинуто бројило неисправно јер показује нелогична стања. На Потврди о замјени бројила су уписани подаци о скинутом и постављеном бројилу. Противна страна даље наводи да је, дана 13.02.2017. године, бројило серијски број 50206854 упућено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука ради испитивања исправности истог. У Извјештају о ванредном прегледу мјерила, број 05.3/11/393-25-133/17 од 02.03.2017. године је констатовано да мјерни уређај број 50206854 није исправан и наведена је примједба да је тарифни програм избрисан као и бројчаник. Противна страна даље наводи да је у Извјештају наведено да је бројило исправно мјерило прву тарифу, а да на другој тарифи није уопште мјерена електрична енергија што потврђује грешка од -100%. Грешка у мјерењу на другој тарифи је настала у фебруару 2014. године што се према наводима противне стране може закључити на основу прегледа проширене енергетске картице и читачких листи у којима нема порука читача да уклопни сат није исправан. Узимајући у обзир све наведено противна страна је закључила да се у овом случају ради о дјелимичном мјерењу што представља основ за корекцију обрачуна фактурисане електричне енергије у смислу одредби члана 79. став 2. и 3 Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 90/12). Дана 12.07.2017. године сачињена је корекција обрачуна због грешке у мјерењу на другој тарифи, те је у појединим обрачунским периодима од 01.02.2015. године до 31.01.2017. године извршено енергетско задужење којим су кориговани обрачуни електричне енергије у наведеном периоду у укупном износу од 4.754 kWh односно 594,10 КМ. Обрачуни су кориговани методом процјене, а период корекције је одређен у складу са одредбом члана 79. став 7. тачка а) Општих услова за двије године уназад од дана отклањања грешке у мјерењу. Корекција обрачуна је достављена подносиоцу уз рачун за јули мјесец 2017. године на Књижној обавијести број: 01-0717-103222050. Дана 21.08.2017. године примљен је приговор подносиоца на корекцију обрачуна, а 28.08.2017. године подносиоцу је упућен Одговор на приговор.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 64. редовној сједници, одржаној 13.12.2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. 

Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији, у писаној форми, у року од осам дана од дана достављања.

Предсједник
Владислав Владичић