Skip to Content

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевања тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-441-10/17/Р-65-289
Датум: 22.12.2017. 

На основу одредби члана 54. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 1. тачка 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 43. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 5. став 1. тачка в. и члана 21. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 39/10 и 65/13), одлучујући по захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 65. редовној сједници, одржаној 22.12.2017. године, у Требињу, донијела
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

1. УСВАЈА СЕ захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом.
2. Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом издаје се на период важења од три године, почев од 28.12.2017. године.
3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и Услови дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом регистарски број 01-441-04-1/15-4/17. 
4. Корисник дозволе, у периоду важења дозволе, обавезан је плаћати регулаторну накнаду у износу, року и на начин утврђен посебним рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске" и на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале (у даљем тексту: подносилац захтјева) је корисник дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, издате рјешењем број 01-487-8/14/Р-99-348 од 26.12.2014. године, са роком важења од 18 мјесеци, док је рјешењем број 01-220-10/19/Р-18-190 од 24.06.2016. године овај рок важења продужен са додатних 18 мјесеци, тако да ова дозвола важи до 27.12.2017. године. Подносилац захтјева је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) поднио захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом број 04-5130/17 од 22.09.2017. године, који је примљен у Регулаторној комисији дана 27.09.2017. године и заведен под бројем 01-441-1/17.
У поступку обраде поднесеног захтјева, у погледу његове комплетности, утврђено је да поднесени захтјев садржи одређене недостатке, па је у складу са чланом 13. став 1. Правилника о издавању дозвола (у даљем тексту: Правилник), од подносиоца захтјева затражено да отклони уочене недостатке и допуни захтјев у одређеном року. Подносилац захтјева је у остављеном року извршио допуну захтјева.
У складу са чланом 15. Правилника, а након што је утврђено да је захтјев за издавање дозволе потпун, Регулаторна комисија је дана 15.11.2017. године обавијестила подносиоца о комплетности захтјева и објавила обавјештење за јавност на својој интернет страници, огласној табли и у дневним новинама "ГЛАС СРПСКЕ" о поднесеном захтјеву, одредивши рок за достављање коментара јавности и подношење захтјева за стицање статуса умјешача. До истека рока остављеног у обавјештењу за јавност, односно до 22.11.2017. године, Регулаторној комисији нису достављeни коментари на захтјев за издавање дозволе, нити захтјеви за стицање статуса умјешача.
На основу члана 17. Правилника, Регулаторна комисија је, на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, утврдила нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и донијела закључак да се у поступку јавног разматрања нацрта ове дозволе одржи општа расправа на Палама дана 07.12.2017. године, а ради разматрања услова дозволе и прибављања коментара, како подносиоца, тако и јавности на нацрт дозволе. Закључком је такође одређено да се коментари на нацрт дозволе и евентуални захтјеви за стицање статуса умјешача у поступку могу доставити до 08.12.2017. године. Општој расправи су поред представника Регулаторне комисије, присуствовали и представници подносиоца захтјева. Подносилац захтјева је на расправи, као и у остављеном року за достављање коментара у писаној форми, дао коментар на тачку 6.9 Рад услужног центра, у погледу његовог радног времена. У остављеном року нису достављени захтјеви за стицање статуса умјешача у овом поступку. 
Извјештај са јавне расправе, списак присутних на расправи, ставови по коментарима и приједлог дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом достављени су подносиоцу захтјева дана 15.12.2017. године и остављен му је рок до 20.12.2017. године за достављање коментара у писаној форми на приједлог дозволе. У остављеном року, подносилац захтјева није доставио коментаре на приједлог дозволе.
Регулаторна комисија је на 65. редовној сједници одржаној 22.12.2017. године размотрила приједлог рјешења о издавању дозволе, укључујући приједлог услова дозволе и извјештај са опште расправе, захтјев за издавање дозволе поднијет на прописаном обрасцу ОБ.04.03, као и сву приложену документацију према обрасцу захтјева за издавање дозволе и осталу достављену документацију у поступку, те утврдила да су испуњени критеријуми за издавање дозволе. На основу напријед наведеног, одлучено је као у тачки 1, 2. и 3. диспозитива овог рјешења.
Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 24. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске" број 49/09), којом је прописано да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субјеката, те члана 10. став 1. и 2. Правилника, којом је утврђено да се износ регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем о регулаторној накнади које доноси Регулаторна комисија и да се иста плаћа током периода важења дозволе. Ово рјешење се доноси на годишњем нивоу у складу са Методологијом за обрачун регулаторне накнаде, а на основу буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске усвојеног од стране Народне скупштине Републике Српске.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члану 21. став 5. Правилника.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици, те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић