Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у ХЕ „Богатићи Нова“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-544-7/17/Р-66-309 
Датум: 28.12.2017.

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Жељезнице, као обновљивог извора енергије у Хидроелектрани „Богатићи Нова“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 66. редовној сједници, одржаној 28. децембра 2017. године, у Требињу, донијела
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Хидроелектрани „Богатићи Нова“


1. Подносиоцу захтјева, МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у Хидроелектрани „Богатићи Нова“, номиналне активне снаге на турбинама 2х4.980 kW, укупне планиране нето годишње производње 40.541.633 kWh, а која се гради на ријеци Жељезници у општини Трново, на земљишту означеном к.ч. број 908, 907, 905/3, 1340, 1179, 1338, 1238 и 1239/1 к.о. Јабланица.
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за 72% нето годишње произведене електричне енергије, односно у планираном годишњем износу од 29.189.976 kWh у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-99-336/17 од 25. децембра 2017. године, а на основу које има могућност да оствари право на подстицај у 2019. години. 
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 30. марта 2018. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаjа у висини од 2% од вриједности инвестиције, чиме резервише количине у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени. 
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 30. септембра 2018. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора. 
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење предуговора. 
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 14. децембра 2017. године примила захтјев, број 04-6806/17 од 13. децембра 2017. године од МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале (у даљем тексту: подносилац захтјева) за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем енергије водотока ријеке Жељезнице, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Хидроелектрана „Богатићи Нова“, која се гради на територији општине Трново, како је наведено у рјешењу о грађевинској дозволи, број 15.03-360-110/17 од 9. августа 2017. године, које је издало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију. У обрасцу захтјева је наведено да је номинална активна снага производног постројења на турбинама 2х4.980 kW, планирана нето годишња производња 40.541.633 kWh, док је планирана годишња производња за коју се захтијева подстицај 29.295.090 kWh. Планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта је 30. март 2018. године. Уз захтјев је достављен и Уговор о регулисању међусобних обавеза по основу експлоатације, одржавања и расподјеле електричне енергије из хидроеленргетског објекта ХЕ „Богатићи Нова“, закљученог између Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, број 04-6490/17 од 29.11.2017. године и Јавног предузећа Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, број 01-02-38398/17 од 15. децембра 2017. године. Чланом 8. наведеног уговора дефинисано је да 72% произведене електричне енергије у Хидроелектрани „Богатићи Нова“ припада подносиоцу захтјева, а 28% Јавном предузећу Електропривреда Босне и Херцеговине, д.д. Сарајево. Сходно наведеном утврђено је да је предмет подстицаја 72% од укупне нето годишње производње електричне енергије, а што износи 29.189.976 kWh.
Регулаторна комисија је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), 18. децембра 2017. године, обавијестила подносиоца захтјева и јавност о пријему комплетног захтјева и, у складу са чланом 39. Правилника о подстицању, упутила захтјев за издавање потврде за енергију МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матичном предузећу, а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора система подстицаја, којом треба да се потврди испуњеност услова из члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) у погледу количинских ограничења енергије планиране за подстицање која се утврђују Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Акциони план).
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Хидроелектрану „Богатићи Нова“, број 1.1/04/1-99-336/17 од 25. децембра 2017. године на основу које подносилац захтјева има могућност да оствари прелиминарно право на подстицај у 2019. години за 72% нето годишње произведене електричне енергије, односно у планираном годишњем износу од 29.189.976 kWh.
С обзиром на достављену потврду од стране Оператора система подстицаја и чињеницу да постоје расположиве количине за подстицање у 2019. години, Регулаторна комисија је, на 66. редовној сједници, одржаној 28. децембра 2017. године, размотрила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Хидроелектрани „Богатићи Нова“.
У складу са чланом 27. Закона и чланом 32. Правилникa о подстицању подносиоцу захтјева је одобренo прелиминарно право на подстицај за 72% нето годишње произведене електричне енергије, односно у планираном годишњем износу од 29.189.976 kWh у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-99-336/17 од 25. децембра 2017. године. Ово производно постројење ће дијелом користи инфраструктуру и опрему постојећег производног постројења ХЕ „Богатићи“, а већим дијелом нову инфраструктуру и опрему. Обзиром да је постојеће постројење ХЕ „Богатићи“ старо 70 година и да нето вриједност његове сталне имовине на дан 30.06.2017. године износи 5.171.548 КМ, да укупна вриједност инвестиције у ХЕ „Богатићи Нова“ износи 17.958.916 КМ, те да је вриједност специфичне инвестиције у ХЕ „Богатићи Нова“ 1.803 КМ/kW, што је више од 50% вриједности специфичне инвестиције на основу које је одобрена гарантована откупна цијена за хидроелектране ове снаге и која износи 1.600 ЕУР/kW, као и да је у априлу 2017. године закључен уговор о концесији између Владе Републике Српске и Мјешовитог холдинга „Електропривреда“ Републике Српске Требиње, Зависно предузеће „Електродистрибуција“, а.д. Пале који се односи на изградњу и коришћење ХЕ „Богатићи Нова“ на ријеци Жељезници, општина Трново, процијењене снаге 9,96 MW и укупне годишње производње 40,96 GWh, прихваћено je да се прелиминарно право на подстицај односи на ново постројење. У складу са наведеним одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења. 
Чланом 33. став (3) Правилника о подстицању прописано је да се период трајања прелиминарног права на подстицај утврђује на основу планираног почетка рада производног постројења, врсте извора и технологије рада производног постројења. Подносилац захтјева је у свом захтјеву навео да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта 30. март 2018. године, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) и (7) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор у постројењу инсталисане снаге веће од 250 kW дужан да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности инвестиције. Према достављеној студији економске оправданости вриједност инвестиције за Хидроелектрану „Богатићи Нова“ износи 17.958.916 КМ. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 
Оператор система подстицаја приликом закључења уговора води рачуна о редослиједу издавања рјешења Регулаторне комисије о праву на подстицај и прелиминарном праву на подстицај, који је у сагласности са редослиједом издавања потврда за енергију, тј. редослиједом подношења комплетних захтјева за одобрење права на подстицај и прелиминарног права на подстицај.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 33. став (5) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 30. септембра 2018. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. 
Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Поред наведеног, одредбом члана 33. став (4) и (5) Правилника о подстицању је прописано да произвођач/инвеститор, који је остварио прелиминарно право на подстицај краћи од три године, може да поднесе захтјев за продужење периода трајања прелиминарног права на подстицај, најдуже за шест мјесеци у случају да је реализовано 50% планиране инвестиције из студије економске оправданости, с тим да укупан период трајања прелиминарног права на подстицај не може износити дуже од три године од дана издавања овог рјешења, те да се захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај подноси најкасније 30 дана прије истека периода прелиминарног права на подстицај који је утврђен рјешењем Регулаторне комисије.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић