Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ Млечва и МХЕ Грабовица

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-511-9/17
Датум: 29.12.2017.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/13 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у хидроелектранама

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 30. новембра 2017. године примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у МХЕ Млечва и у МХЕ Грабовица. Номинална активна снага код оба производна постројења на турбини је 249,95 kW, планирана годишња нето производња је 1.655.000 kWh, што је наведено у обрасцима захтјева.
Захтјеви су допуњавани 13. децембра 2017. године и предајом недостајуће документације на пошту 20. децембра 2017. године, када је достављена прописана докуемнатација која се доставља уз захтјев и тога дана су оба захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај комплетирана. 
Регулаторна комисија размотриће захтјеве и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели прелиминарног права на подстицај у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић