Skip to Content

Закључак о усвајању захтјева "БХ-Гас'' д.о.о. Сарајево за стицање статуса умјешача

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-03-7/18/Р-69-27
Датум: 01.02.2018.

На основу 208. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 27. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10) и члана 63 став 1. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 51/14) одлучујући о захтјеву Привредног друштва за производњу и транспорт гаса ''БХ-Гас'' д.о.о. Сарајево за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 69. редовној сједници, одржаној 1. фебруара 2018. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К

УСВАЈА СЕ захтјев Привредног друштва за производњу и транспорт гаса ''БХ-Гас'' д.о.о. Сарајево за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, по захјеву Акционарског друштва за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево-Пале.
 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 29.01.2018. године у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је примљен захтјев Привредног друштва за производњу и транспорт гаса ''БХ-Гас'' д.о.о. Сарајево (у даљем тексту: подносилац захтјева) за стицање статуса умјешача број 02-АК-1121-414 од 26.01.2018. године. Овим захтјевом се тражи да се дозволи статус умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај који је покренуло Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево-Пале. У захтјеву је наведено да подносилац захтјева има посебан и нарочито изражен интерес да учествује у поступку у својству умјешача, јер за потребе корисника природног гаса у Федерацији БиХ, а дијелом и Републике Српске (Источно Сарајево) користи транспортни систем на предметној дионици гасовода Шепак-Каракај.
Одредбом члана 25. став 2. тачка б) Правилника о јавним расправа и рјешавању спорова и жалби, прописано је да захтјев за стицање статуса умјешача треба да садржи и образложење и евентуалне доказе о постојању посебног интереса за учешће у поступку. Како је подносилац захтјева за стицање статуса умјешача у свом захтјеву образложио постојање интереса да учестувје у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, то су се испунили услови за стицање статуса умјешача из члана 25. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, те је одлучено као у диспозитиву овог закључка. 
 

Предсједник
Владислав Владичић