Skip to Content

Закључак о усвајању захтјева ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-03-8/18/Р-69-28
Датум: 01.02.2018.


На основу 208. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 27. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10) и члана 63 став 1. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 51/14) одлучујући о захтјеву Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 69. редовној сједници, одржаној 1. фебруара 2018. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К

УСВАЈА СЕ захтјев Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, по захјеву Акционарског друштва за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево-Пале.
 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 29.01.2018. године у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је примљен захтјев Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) за стицање статуса умјешача број 59/18 од 29.01.2018. године. Овим захтјевом се тражи да се дозволи статус умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај који је покренуло Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево-Пале. У захтјеву је наведено да подносилац захтјева има посебан и нарочито изражен интерес да учествује у поступку у својству умјешача из разлога што је подносилац захтјева увозник природног гаса и користи транспортни систем на предметној дионици гасовода Шепак-Каракај. Такође, подносилац захтјева је навео да посједује чињенице које могу утицати на сам ток поступка за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса.
Одредбом члана 25. став 2. тачка б) Правилника о јавним расправа и рјешавању спорова и жалби прописано је да захтјев за стицање статуса умјешача треба да садржи и образложење и евентуалне доказе о постојању посебног интереса за учешће у поступку. Како је подносилац захтјева за стицање статуса умјешача у свом захтјеву образложио постојање интереса да учестувје у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, то су се испунили услови за стицање статуса умјешача из члана 25. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, те је одлучено као у диспозитиву овог закључка. 
 

Предсједник
Владислав Владичић