Skip to Content

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Испод Кушлата", "ETA Energy" д.о.о. Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-543-3/17/Р-69-26
Датум: 01.02.2018.

На основу одредби члана 119. став 2. и члана 208. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), одлучујући о приједлогу за повлачење Захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, односно за Малу хидроелектрану "Испод Кушлата" на ријеци Дрињачи, привредног друштва "ETA Energy" д.о.о. Зворник, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 69. редовној сједници, одржаној 1. фебруара 2018. године, у Требињу, донијела 
 

ЗАКЉУЧАК

ОБУСТАВЉА СЕ поступак по Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, односно за Малу хидроелектрану "Испод Кушлата" на ријеци Дрињачи, број 141/17 oд 06.12.2017. године, привредног друштва "ETA Energy" д.о.о. Зворник, због одустанка странке од захтјева. 
 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "ETA Energy" д.о.о. Зворник (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, односно за Малу хидроелектрану "Испод Кушлата" на ријеци Дрињачи, број 141/17 oд 06.12.2017. године (у даљем тексту: захтјев), који је запримљен дана 08.12.2017. године.
У току поступка по овом захтјеву, подносилац је, актом број 04/18 од 31.01.2018. године, обавијестио Регулаторну комисију да повлачи понесени захтјев за издавање сертификата. Дакле, подносилац захтјева се поднеском у писаној форми изричито изјаснио да повлачи свој захтјев, чиме је подносилац одустао од захтјева у смислу одредбе члана 120. став 1. Закона о општем управном поступку. 
Имајући у виду наведени чињечни и правни основ, овај поступак је требало обуставити, због одустанка странке од захтјева, како је одлучено у диспозитиву овог закључка.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05 и 63/11).
Правна поука: Овај закључак је коначан. Против овог закључка може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема закључка. 
 

Предсједник
Владислав Владичић