Skip to Content

Активности у току

Верзија прилагођена за штампање

Требиње, 8. август 2017.


САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 54. (педесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 3. августа 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Усвојен:
 Записник са 52. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. јула 2017. године и
 Записник са 53. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 31. јула 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање приодним гасом у Републици Српској, привредног друштва ''САРАЈЕВО - ГАС'' а.д. Источно Сарајево, донесено је рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево.
3. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ТЕСЛА 4'', друштва са ограниченом одговорношћу ''ТЕСЛА'' за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжињеринг и услуге Модрича, донесено је рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва „Тесла“ д.о.о. Модрича за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала соларна електрана „Тесла 4“, планиране инсталисане снаге 48,6 kW и планиране нето годишње производње 52.000 kWh, као неоснован.
4. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрна ''СПОРТЕК'', привредног друштва Творница обуће ''СПОРТЕК'' д.о.о. Котор Варош, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Спортек.
5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ВИГОШТА 2'', привредног друштва ''ДСМ ЕЛЕКТРУС'' д.о.о. Котор Варош, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Вигошта 2“
6. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу МХЕ ''Испод Кушлата'', привредног друштва ''ЕТА ENERGY“ д.о.о. за производњу и продају електричне енергије Зворник, донесено је рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мaла хидроелектрана „Испод Кушлата“.
7. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Божуновић Душка из мјеста Шибовска, Општина Прњавор, власника З.У.Т.Р. ''Евита'', заступаног по пуномоћнику мр Горану Бубићу, адвокату из Бање Луке, против МХ ЕРС ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција“ Прњавор, донесено је рјешење којим се налаже МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Прњавор да стави ван снаге сачињену корекцију обрачуна електричне енергије које се налази у објекту подносиоца у мјесту Шибовска, Општина Прњавор, те да за ово мјерно мјесто сачини обрачун неовлаштене потрoшње електричне енергије за период од годину дана, због онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије.
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''АГРОЦЕНТАР ЛИЈЕВЧЕ'' д.о.о. Лакташи, заступаног по пуномоћнику Мирославу Дринићу, адвокату из Градишке, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Лакташи, донесено је рјешење којим се усваја захтјев привредног друштва ''Агроцентар Лијевче'' д.о.о. Лакташи, у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Налаже се Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" да сачини нови обрачун неовлаштене потрошње, да нови обрачун неовлаштене потрошње фактурише лицу које је власник некретнина на којима се користила електрична енергија преко неовлаштеног прикључка или лицу које је извршило неовлaштено прикључење на електродистрибутивну мрежу. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње –ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Лакташи да уреди евиденције и документацију, у циљу тачног идентификовања и означавања лица које је евидентирано као крајњи купац на овом мјерном мјесту. 
9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Мучибабић Милете из мјеста Килавци, општина Нeвесиње, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, РЈ ''Електро Невесиње'', донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Мучибабић Радиславке из Невесиња, којим оспорава обрачуне електричне енергије те се утврђује да су ови обрачуни неосновани. Такође се налаже МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро Херцеговина'' а.д. Требиње, Радна јединица Невесиње, да сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије.


Требиње, 31. јул 2017.
 

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 53. (педесетдругој) редовној сједници, одржаној 27. јула 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "Пакленица", привредног друштва МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана "Пакленица". 


Требиње, 28. јул 2017.
 

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 52. (педесетдругој) редовној сједници, одржаној 27. јула 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Усвојен записник са 51.редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 13. јула 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Пакленица" привредног друштва МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 
3. Након разматрања Извјештаја са формалне расправе, донесено је рјешење којим се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, РЈ Источно Сарајево да поново размотри услове за регистрацију привредног друштва МОФАС д.о.о. за производњу, трговину и услуге Источно Сарајево, као крајњег купца електричне енергије, по захтјеву за рјешавања спора привредног друштва ''МОФАС'' д.о.о. Источно Сарајево, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, РЈ Источно Сарајево.
4. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Цвијетић Љубомира из Прњавора, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција"Прњавор, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Цвијетић (Илије) Љубомира из Прњавора, којим оспорава постојање неовлашћене потрошње електричне енергије, те се утврђује да је овај обрачун неоснован. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Прњавор да умјесто обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту за период од 12 мјесеци од дана отклањања грешке у мјерењу. 
5. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Нинковић Ранка изБање Луке, против Мјешовитог холдинга"ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција"Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Нинковић Ранка из Бање Луке, којим се оспорава обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.
6. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Давидовић Вукашина из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Давидовић Вукашина из Бање Луке, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије те се утврђује да је овај обрачун неоснован. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да сачини обрачун утрошене електичне енергије на овом мјерном мјесту.
7. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Вуковић Мирослава из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга"ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција"Нови Град, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Вуковић Мирослава из Бање Луке, којим се оспорава Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован.

8. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Врањеш Ђујеиз Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Врањеш Ђује из Бање Луке, у вези са оспоравањем основа заобрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, као неоснован.
9. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора спораГајић Милутина из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга"ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција"Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Гајић Милутина из Бање Луке којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије обрачунате због самовољног прикључења објекта на електродистрибутивну мрежу без електроенергетске сагласности.
10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Ђурђевић Анђелке из Новог Града, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција"Нови Град, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Ђурђевић Анђелке, којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије као неоснован. Такође се налаже Мјешовитом Холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у мјерењу на датом мјерном мјесту. 
11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Живановић Драга из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија "Стевановић" из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина,РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, донесен је закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора.
12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Савић Драгана из Бање Луке, затупаног по пуномоћнику Јовишевић Гордану, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга"ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција"Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Савић Драгана из Бањe Луке којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије. 
13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Човић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина,РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора Човић Зорана из Бијељине, којим оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне, те се налажеМХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, да овај обрачун стави ван снаге. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина да, због утврђене неисправности бројила, изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за период од годину дана, на датом мјерном мјесту. 
14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Палачковић Неђа из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга"ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција"Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Палачковић Неђа из Бање Луке којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије. Такође се налаже Мјешовитом Холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у очитању на датом мјерном мјесту.


 Требиње,30. јун 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 50. (педесетој) редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Након разматрања, усвајен је записник са 49. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 8. јуна 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска, по захтјеву привредног друштва „ЕЛИНГ МХЕ“ Д.О.О. Теслић.
3. Након разматрања, утврђен је нацрт рјешења о измјени дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом. 
4. Након разматрања захтјева, утврђен је нацрт рјешења за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране Котор Варош, привредног друштава „ENERGO COMPANY“ д.о.о. Бања Лука и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
5. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене код корисника дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
6. Након разматрања захтјева, , донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Крушево брдо“ у производном постројењу Мала хидроелектрана „Крушево брдо“, привредног друштва „PURE ENERGY“ д.о.о. Котор Варош.
7. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Медош“ у производном постројењу Мала хидроелектрана „Медош“, привредног друштва „Medos One“ д.о.о. Бања Лука. 
8. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о престанку прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрани „Жираја II“ привредног друштва „Мега електрик“ а.д. Трн, Лакташи.
9. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Чемерно“, подносиоца „СТРАЈКО – ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Требиње.
10. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Прерад Игора из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Недељку Јандрићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Прерад Игора, којим се оспорава Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију, као неоснован.
11. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Пепиновић Вида из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Пепиновић Вида, којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.
12. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора привредног друштва „Жуте зграде Фортуна“ д.о.о. Бања Лука, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев привредног друштва ''Жуте Зграде-Фортуна'' д.о.о. из Бањe Луке којим оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да стави ван снаге поменути обрачун и да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на датом мјерном мјесту због грешке у мјерењу за период о коме је ријеч. 
13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Цвијетић Љубомира из Прњавора, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Цвијетић (Илије) Љубомира из Прњавора, којим оспорава постојање неовлашћене потрошње електричне енергије те се утврђује да је овај обрачун неоснован. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Прњавор да умјесто обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на датом мјерном мјесту за период од 12 мјесеци од дана отклањања грешке у мјерењу. 
14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Вуковић Мирослава из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Нови Град, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора, којим се оспорава Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.
15. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Нинковић Ранка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Нинковић Ранка из Бање Луке, којим се оспорава Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.
16. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Давидовић Вукашина из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Давидовић Вукашина из Бање Луке, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије, те се утврђује да је овај обрачун неоснован. Налаже се Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да сачини обрачун утрошене електичне енергије на овом мјерном мјесту, према очитаним количинама.
17. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Врањеш Ђује из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Врањеш Ђује из Бање Луке, у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, као неоснован.


Требиње, 9. јун 2017.
 

САОПШТЕЊЕ


Регулаторна комисија за енергетику на 49. (четрдесетдеветој) редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Након разматрања, усвајен је записник са 48. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 1. јуна 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, по захтјеву привредног друштва „ENERGY FINANCING TEAM“ д.о.о. Билећа. 
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани Иломска, по захјеву привредног друшзтва „ЕЛИНГ МХЕ“ Д.О.О. Теслић и извјештаја са формалне расправе, утврђен је нацрт рјешења и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
4. Након разматрања захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, за издавање дозволе за изградњу сљедећих производних објеката:
 захтјев за изадавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Дубац“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Џинов до“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Цвјетов кук“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Рупари“ и
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Кучајница“

донесен је закључак да се горе поменути захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, рјешавају у једном поступку.
Такође је донесено рјешење којим се одбијају горе поменути захтјеви за издавање дозволa за изградњу вјетроелектрана привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, као неосновани.
5. Након разматрања захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производним постројењима како слиједи:
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Дубац“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Џинов до“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Цвјетов кук“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Рупари“ и
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Кучајница“,
донесен је закључак да се захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, рјешавају у једном поступку.
Такође је донесено рјешење којим се одбијају захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, као неосновани.
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „СТУДЕНА 2“, привредног друштва „ГМ ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Теслић, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање.
7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана „ИНЦЕЛ 2“, привредног друштва „ППА“ д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Инцел 2“.
8. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора привредног друштва „БРАЋА ЛАЗИЋ“ д.о.о. Дворови – Бијељина, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина, РЈ „Електродистрибуција“ Бијељина, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора привредног друштва "БРАЋА ЛАЗИЋИ" д.о.о. Дворови, којим се оспорава обрачун утрошене електричне енергије. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина да стави ван снаге дате обрачуне.
9. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Шавија Илије из Зворника, заступаног по пуномоћнику Озренки Јакшић, адвокату из Зворника, против МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина, РЈ „Електродистрибуција“ Зворник, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Шавија Илије из Зворника, којим оспорава постојање неовлаштене потрошње електричне енергије, као неоснован. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, да сачини нови обрачун неовлаштене потрошње на мјерном мјесту подносиоца захтјева. 
10. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Јовановић Паулине из Бање Луке, заступане по пуномоћнику мр Богојевић Душки, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Јовановић Паулине, којим се оспорава извршена корекција обрачуна због грешке у мјерењу, као неоснован.
11. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора привредног друштва „МАГРОС“ д.о.о. Прњавор, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора привредног друштва ''МАГРОС'', којим се оспорава обрачун накнаде за неовлашћено утошену електричну енергије као неоснован.
 


Требиње, 2. јун 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 48. (четрдесетосмој) редовној сједници, одржаној 1. јуна 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Након разматрања, усвојени су:
 Записник са 46. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 11. маја 2017. године у Требињу и
 Записник са 47. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 12. маја 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања иницијативе Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње за измјену Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже, донесен је закључак којим се не прихвата Иницијатива за измјену и допуну Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже 
3. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Прерад Игора из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Недељку Јандрићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Прерад Игора којим се оспорава Обрачун неовлаштене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију, као неоснован.
4. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Цвијетић Љубомира из Прњавора, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Прњавор, донесен је закључак којим се одлаже доношење одлуке по захтјеву Цвијетић Љубомира из Прњавора, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Прњавор, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, ради додатног утврђивања чињеница битних за одлучивање у овом поступку.
5. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „Жуте зграде Фортуна“ д.о.о. Бања Лука, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев привредног друштва ''Жуте Зграде-Фортуна'' д.о.о. којим оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. Налаже се Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да стави ван снаге оспорени обрачун. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на датом мјерном мјесту због грешке у мјерењу у назначеном периоду. 
6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Пепиновић Вида из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Пепиновић Вида, којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.


Требиње, 15. мај 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 47. (четрдесетседмој) редовној сједници, одржаној 12. маја 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 


1. Након разматрања приједлога рјешења у поновљеном поступку по захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "ИЛОМСКА" на ријеци Иломској, привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломској, као неоснован те се поништава рјешење од 31.03.2015. године, којим је издата дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломској, привредном друштву "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић.
2. Након разматрања приједлога рјешења у поновљеном поступку по захтјеву за издавање Сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "ИЛОМСКА", којим се потврђује да производи електричну енергију користећи енергију водотока ријеке Иломске, као обновљиви извор енергије, привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за издавање сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Иломска" које користи обновљиви извор енергије, као неоснован, те се поништава Рјешење о издавању сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Иломска", којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, од 31.03.2015. године. 
3. Након разматрања приједлога рјешења у поновљеном поступку по захтјеву за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "ИЛОМСКА" на ријеци Иломској, привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Иломска'', као неоснован те се поништава рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Иломска'' на ријеци Иломској, од 23.04.2015. године.
4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговцине, привредног друштва ''ENERGY FINANCING TEAM'' д.о.о. Билећа, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
5. Након разматрања захтјева за стицање статуса умјешача Центра за животну средину Бања Лука у поступку по захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''ИЛОМСКА'', донесен је закључак којим се усваја захтјев Центра за животну средину Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломској, по захтјеву привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић.
6. Након разматрања захтјева за стицање статуса умјешача Удружења за заштиту природе и природних резервата Кнежево у поступку по захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''ИЛОМСКА'', донесен је закључак којим се усваја захтјев Удружења за заштиту природе и природних резервата Кнежево за стицање статуса умјешача у поступку издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломској, по захтјеву привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић.
Такође је донесен закључак о одржавању формалне расправе у поступку издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Иломска'' на ријеци Иломској.

7. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''РАМИЋИ'', привредног друштва EIB ''INTERNATIONALE'' а.д. Бања Лука, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана "Рамићи.
8. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна фотонапонска електрана ''ПОДРОМАНИЈА 2'', привредног друштва ''СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА'' д.о.о. Соколац, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај. 
9. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна фотонапонска електрана ''ПОДРОМАНИЈА 3'', привредног друштва ''СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА'' д.о.о. Соколац, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 3".


Требиње, 12. мај 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 46. (четрдесетшестојј) редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 45. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 4. маја 2017. године у Требињу.
2. Након разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "РАМИЋИ", којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, привредног друштва „EIB Internationale“ а.д. Бања Лука, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Рамићи". 

3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење Соларна фотонапонска електрана ''ПОДРОМАНИЈА 2", којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, привредног друштва „СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА“ д.о.о. Соколац, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 2".

4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење Соларна фотонапонска електрана ''ПОДРОМАНИЈА 3", којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, привредног друштва „СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА“ д.о.о. Соколац, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 3" .

5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „ЈОВАНА“, привредног друштва „Електро – Јована“ д.о.о. Милићи, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Јована“

6. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Фотонапонска електрaна „ДЕРВЕНТА 1“, привредног друштва „АЛТА“ д.о.о. Прњавор, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Фотонапонска електрана "Дервента 1".

7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „ШТЕДРИЋ“, привредног друштва „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Штедрић“.

8. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Фотонапонска соларна електрана 250kWp Братунац, привредног друштва „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац, донесено је рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва „Green Energy-R“ д.о.о. Братунац за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије у производном постројењу Фотонапонска соларна електрана 250 kWp Братунац, као неоснован.

9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Кашиковић Зорана из Билеће, против привредног друштва Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, РЈ Билећа, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора Кашиковић Зорана из Билеће, којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, РЈ "Електро-Билећа" да за износ корекције из тачке 1. изврши одобрење подносиоца захтјева у својим пословним евиденцијама.

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Блаженовић Горана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Блаженовић Горана из Бање Луке којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње, као неоснован.
11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „БРАЋА ЛАЗИЋ“ д.о.о. Дворови – Бијељина, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен ја нацрт рјешења којим се усваја захтјев за рјешавање спора привредног друштва "БРАЋА ЛАЗИЋИ", којим се оспорава обрачун утрошене електричне енергије. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина да изврши одређене радње.

12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Шавија Илије из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, донесен је закључак да спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Шавија Илије из Зворника, којим оспорава постојање неовлаштене потрошње електричне енергије, као неоснован. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, да сачини нови обрачун неовлаштене потрошње на мјерном мјесту подносиоца захтјева,.
13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Јовановић Паулине из Бање Луке, заступане по пуномоћнику мр Богојевић Душки, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Јовановић Паулине из Бање Луке којим се оспорава извршена корекција обрачуна због грешке у мјерењу, као неоснован.
14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „МАГРОС“ д.о.о. Прњавор, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Прњавор, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора привредног друштва ''МАГРОС'' д.о.о Прњавор, којим се оспорава обрачун накнаде за неовлашћено утошену електричну енергије, као неоснован.
Требиње, 10. мај 2017.

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 45. (четрдесетпетој) редовној сједници, одржаној 4. маја 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 


1. Усвојен је Записник са 44. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. априла 2016. године у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "ДЕРВЕНТА 1", донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Фотонапонска електрана "Дервента 1" донесено је рјешење којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, привредног друштва "АЛТА" д.о.о. Прњавор.
3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "ЈОВАНА", којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, Друштва за производњу, трговину и услуге "Електро-Јована" д.о.о. Милићи, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење мала хидроелектрана "Јована".

4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГОВЗА БГ-1 ЈЕЛЕЧ'', привредног друштва ''ЕЛЕКТРОС'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Говза Б-Г-1-Јелеч“.


Требиње, 3. мај 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 44. (четрдесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 28. априла 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 


1. Након разматрања, усвајен је Записника са 43. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 21. априла 2017. године.
2. Након разматрања приједлога, донесен је закључак о покретању поступка измјене дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом.
3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, по захтјеву привредног друштва „Прво гасно друштво“ ДОО Зворник
4. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом, по захтјеву привредног друштва „Прво гасно друштво“ ДОО Зворник.
5. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Јелеч'', привредног друштва ''ПЕТРОЛ ХИДРО ЕНЕРГИЈА'' д.о.о. Теслић, донесен је закључак о утврђивању нацрта дозволе за изградњу и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу МХЕ Крушево брдо, привредног друштва "PURE ENERGY" д.о.о. Котор Варош, донесен је закључак којим се одлаже разматрање ове тачке дневног реда, због неусаглашености захтјева и пратеће документације у погледу планиране годишње производње електричне енергије, те је од подносиоца захтјева потребно затражити додатно изјашњење.
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Тодоровић Ђорђа из Бијељине, против МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗЕДП ''Електро – Бијељинa'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора, којим оспорава рачуне за електричну енергију, као неоснован.


 Требиње, 13.април 2017.

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 42. (четрдесетдругој) редовној сједници, одржаној 13. априла 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Након разматрања, усвајен је Записник са 41. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 10. априла 2017. године.
2. Након разматрања захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској, подносиoца Акционарско друштва за транспорт и дистрибуцију гаса „САРАЈЕВО – ГАС“ Источно Сарајево, донесено је рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево.
3. Након разматрања захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској, подносиoца Акционарско друштво „Зворник-стан“ Зворник, донесено је рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник.
4. Након разматрања приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Говза-БГ1-Јелеч“, привредног друштва „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Говза Б-Г-1-Јелеч".
5. Након разматрања приједлога рјешења о издавању сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије Мала хидроелектрана „Говза-БГ1-Јелеч“, привредног друштва „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Говза Б-Г-1-Јелеч" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
6. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом подносиоца „Прво гасно друштво“ ДОО Зворник, утврђен је нацрт рјешења и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
24. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Кашиковић Зорана из Билеће, против привредног друштва Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, РЈ Билећа, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев за рјешавање спора Кашиковић Зорана из Билеће, којим оспорава корекцију обрачуна електричне за мјерно мјесто које се налази у објекту у улици Ново Насеље број 11, у Билећи. 
Разматрање тачака дневног реда од 7. до 23. (укључујући тачку 23.) је одгођено за сљедећу редовну сједницу.


Требиње, 30.март 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Дана 30. марта 2017. године, са почетком у 9 часова, одржана је 40. (четрдесета) редовна сједница Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, са дневним редом како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Разматрање и усвајање Записника са 39. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 16. марта 2016. године.
2. Разматрање приједлога рјешења о регулаторној накнади за 2017. годину.
3. Разматрање приједлога рјешења о поништењу Рјешења број 01-213-23/14/Р-105-65 од 31.03.2015. године, којим је издата дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломској, привредном друштву "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић.
4. Разматрање приједлога рјешења о поништењу Рјешења о издавању Сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Иломска", којим се потврђује да производи електричну енергију користећи енергију водотока ријеке Иломске, као обновљиви извор енергије, број 01-252-12/14/Р-105-66 од 31.03.2015. године.
5. Разматрање приједлога рјешења о поништењу Рјешења о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана "Иломска" на ријеци Иломској, број 01-245-7/14/Р-106-75 од 23.04.2015. године.
6. Разматрање Извјештаја са редовне надзроне провјере спроведене дана 14.12.2016. године код корисника дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине - Привредно друштво ''ЕNERGY FINANCING TEAM'' д.о.о. Билећа, те приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
7. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''АГРОЦЕНТАР ЛИЈЕВЧЕ'' д.о.о. Лакташи, заступаног по пуномоћнику Мирославу Дринићу, адвокату из Градишке, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Лакташи. 
8. Разматрање захтјева за рјешавање спора Тодоровић Ђорђа из Бијељине, против МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗЕДП ''Електро – Бијељинa'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина.
9. Разматрање захтјева за рјешавање спора Јовановић Паулине из Бање Луке, заступане по пуномоћнику мр Богојевић Душки, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
Приликом утврђивања дневног реда, услиједио је приједлог члана Регулаторне комисије, да се тачке 3, 4 и 5 скину са данашње редовне рједнице.
Након дискусије, приступило се гласању о напријед предложеном дневном реду. 
С обзиром да су приликом гласања за предожени дневни ред била два гласа „ЗА“ и три гласа „УЗДРЖАНО“, тако да дневни ред није усвојен.
С обзиром да није усвојен дневни ред нису се стекли услови за разматрање преложених тачака дневног реда, те је предсједник закључио 40. редовну сједницу.


Требиње, 16. март 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 39. (тридесетдеветој) редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 38. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране „МЕДНА“, привредног друштва „Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бања Лука.
3. У оквиру ове тачке дневног реда, размотрен је Захтјев за издавање, односно продужење дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломској, привредног друштва „ЕЛИНГ МХЕ“ д.о.о Теслић.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је у поступку по овом Захтјеву прибавила правоснажну пресуду Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 У 016452 15 У од 02.03.2016. године. Овом пресудом је поништено Рјешење Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука број 15.04-96-18/15 од 19.03.2015. године којим је издата еколошка дозвола за ово производно постројење.
Имајући у виду да је правоснажном пресудом надлежног суда поништена еколошка дозвола за ово производно постројење, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на овој редовној сједници, једногласно, донијела, односно утврдила сљедеће одлуке:
- Рјешење о одбијању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломској број 177/16 од 20.12.2016. године, привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић, као неоснованог.
- Закључак о покретању поступка поништавања, по службеној дужности, Рјешења Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске број 01-213-23/14/Р-105-65 од 31.03.2015. године о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломскoj, издате привредном друштву "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић. 
- Нацрт рјешења о поништавању Рјешења број 01-213-23/14/Р-105-65 од 31.03.2015. године, којим је издата дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломској, привредном друштву "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић.

- Закључак о покретању поступка поништавања, по службеној дужности, Рјешења Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске број 01-252-12/14/Р-105-66 од 31.03.2015. године о издавању сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Иломска", издатог привредном друштву "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић. 
- Нацрт рјешења о поништавању Рјешења о издавању Сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Иломска", којим се потврђује да производи електричну енергију користећи енергију водотока ријеке Иломске, као обновљиви извор енергије, број 01-252-12/14/Р-105-66 од 31.03.2015. године.
- Закључак о покретању поступка поништавања, по службеној дужности, Рјешења Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске број 01-245-7/14/Р-106-75 од 23. априла 2015. године о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана "Иломска", издатог привредном друштву "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић.
- Нацрт рјешења о поништавању Рјешења о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана "Иломска" на ријеци Иломској, број 01-245-7/14/Р-106-75 од 23.04.2015. године.
Нацрти напријед наведених рјешења стављени су на располагање јавности у просторијама Регулаторне комисије, на огласној табли, и интернет страници Регулаторне комисије: www.reers.ba, а у циљу прибављања коментара на нацрте рјешења.
Заинтересована лица могу доставити коментаре на нацрте рјешења, у писаној форми, на адресу Регулаторне комисије. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.
Статус умјешача у напријед наведеним поступцима Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које на адресу Регулаторне комисије поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми најкасније до 23.03.2017. године. Лице које жели стећи статус умјешача треба да докаже да има посебан (властити, директан) интерес у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за доношење коначне одлуке.
Kоментари заинтересованих лица на нацрте рјешења, у писаној форми, могу се доставити, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: "regulator@reers.ba", најкасније до 23.03.2017. године.
4. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „МЕДНА“, привредног друштва „Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Медна“.
5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „МЈЕДЕНИК“, привредног друштва „МАРВЕЛ“ д.о.о. Калиновик, донесен је закључак којим се одбацује затјев подносиоца „Марвел“ д.о.о. Калиновик, Карађорђева улица бр. 19 из Калиновика, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Неретве, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Мједеник“, које се гради на ријеци Неретви, Мједеник, општина Гацко, због некомплетности.
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „ИГРАШЧИЦА“, привредног друштва „МАРВЕЛ“ д.о.о. Калиновик, донесен је закључак којим се одбацује захтјев привредног друштва „Марвел“ д.о.о. Калиновик, Карађорђева улица бр. 19 из Калиновика, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Неретве, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Играшчица'', које се гради на ријеци Неретви, Придворица, општина Гацко, због некомплетности.
7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „ГРЕБЕНАЦ - УШЋЕ“, привредног друштва „МАРВЕЛ“ д.о.о. Калиновик, донесен је закључак којим се одбацује захтјев подносиоца „Марвел“ д.о.о. Калиновик, Карађорђева улица бр. 19 из Калиновика, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Неретве, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Гребенац-Ушће“ на ријеци Неретви, Крупац, општина Гацко, због некомплетности.
8. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана „СОЛАР 2“, привредног друштва „СОЛАР 1“ д.о.о. Билећа, донесено је рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај.
9. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана „СОЛАР 3“, привредног друштва „СОЛАР 1“ д.о.о. Билећа донесено је рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај.
10. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана „ТОРИЧ 1“, привредног друштва „СОЛАР ТОРИЧ“ д.о.о. Билећа, донесено је рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај.
11. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене у Друштву са ограниченом одговорношћу „ГАС-РЕС“ предузеће за гасне пројекте Бања Лука и приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
12. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене у Акционарском друштву „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник и приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
13. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене у Друштву са ограниченом одговорношћу за пројектовање гасних инсталација „БИЈЕЉИНА-ГАС“ Бијељина и приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „МОФАС“ д.о.о. Источно Сарајево, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, РЈ „Електродистрибуција“ Источно Сарајево, донесен је закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора.
15. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Станић Милане из Бање Луке против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да сачини нову корекцију обрачуна утрошене електричне енергије.

 


Требиње, 2.март 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 38. (тридесетосмој) редовној сједници, одржаној 1. марта 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Након разматрања, усвајен је Записника са 38. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Говза-БГ1-Јелеч'', привредног друштва ''Електрос'' д.о.о. Бањалука, донесен је закључак којим се утврђује нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Говза Б-Г-1-Јелеч" подносиоца "ЕЛЕКТРОС" и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
3. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''БК2'', привредног друштва ''МХЕ КРУПИЦА'' д.о.о. Фоча, донесено је рјешење о о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „БК2“.

4. Након разматрања захтјева за пренос сертификата и захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије Мала соларна електрана ''Подграб 1'', привредних друштава ''МП ФАРМ'' д.о.о. Пале и ''М ФАРМ'' д.о.о. Пале, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Соларна фотонапонска електрана "Подграб 1" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије привредном друштву ''М ФАРМ'' д.о.о. Пале .

5. Након разматрања захтјева за пренос права на подстицај и захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана ''Подграб 1'', привредних друштава ''МП ФАРМ'' д.о.о. Пале и ''М ФАРМ'' д.о.о. Пале, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Соларна фотонапонска електрана „Подграб 1“ привредном друштву ''М ФАРМ'' д.о.о. Пале.
6. Разматрана је информација о расположивим количинама за подстицање електричне енергије произведене у соларним фотонапонским електранама.
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступуку рјешавања спора по захтјеву Бунић Миленка из Бање Луке, против привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Бунић Миленка, којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње као неоснован. 
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступуку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ОРАО'' д.о.о. Бијељина, против привредног друштва МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, донесено је рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва ''ОРАО'' А.Д. за производњу и ремонт Бијељина, којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије, као неоснован.
9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Mихајловић Горана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Михајловић Горана из Бање Луке, којим се оспорава обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован.
10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Јаковљевић Далибора из Бање Луке, власника СТР ''Дејан'', против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Јаковљевић Далибора којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије као неоснован.
11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''АГРОЦЕНТАР'' д.о.о. Лијевче, против привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Лакташи, донесен је закљчак о рјешавању овога спора у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев привредног друштва ''Агроцентар Лијевче'' д.о.о. Лакташи у вези са основом за обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије на локацији Косјерево бб у Лакташима и налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Лакташи да сачини нови обрачун неовлаштене потрошње.


 

Требиње, 8.фебруар 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 36. (тридесетшестој) редовној сједници, одржаној 2. фебруара 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Усвојен је Записника с 35. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 17. јануара 2017. године, у Требињу. 
2. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „ЖИРАЈА 2“, привредног друштва „МЕГА ЕЛЕКТРИК“ д.о.о. Лакташи, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Жираја II“

3. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „ИСПОД КУШЛАТА“, привредног друштва „ЕТА ЕNERGY“ д.о.о. Зворник, донесено је рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мaла хидроелектрана „Испод Кушлата“

4. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „ПАКЛЕНИЦА“, привредног друштва МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој’’ а.д. Добој, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Пакленица“
5. Након поновног разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана „РАМИЋИ“, привредног друштва „EIB INTERNATIONALE“ д.о.о. Бања Лука. донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Рамићи
6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бунић Миленка из Бање Луке, против привредног друштва Мјешовити холдинг „ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Бунић Миленка из Бање Луке од 25.11.2016. године, којим оспорава Обрачун неовлашћене потрошње број 001-10/16 од 05.10.2016. године у износу од 295,65 КМ и Обрачун неовлашћене потроње број 001-10/160 у износу од 99,13 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 102096180, које се налази у објекту у улици Сарачица број 1/53 А у Бањој Луци, као неоснован.

7. Након разматрања приједлога рјешења о условима за прикључење објекта крајњег купца Гудељ Мариа из Требиња на електродистрибутивну мрежу, донесено је рјешење којим се налаже привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро - Херцеговина" а.д. Требиње да крајњем купцу Гудељ Мариу из Требиња, за прикључење стамбеног објекта у насељу Оток бб у Требињу, примјени накнаду за прикључење на електродистрибутивну мрежу у висини накнаде за прикључење стандардног прикључка, утврђену Рјешењем о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу. Такође се налаже привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро - Херцеговина" а.д. Требиње, да овај налог изврши и да о томе обавијести Регулаторну комисију у писменој форми у року од 15 дана од дана пријема овога рјешења.

8. Након разматрања жалбе Самарџић Марка из Требиња у вези са издавањем електроенергетске сагласности за прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу, донесено је рјешење којим се усваја жалба Самарџић Марка из Требиња у вези са издавањем електроенергетске сагласности за прикључење на електродистрибутивну мрежу стамбеног објекта у насељу Гучина у Требињу и предмет враћа Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње на поновно одлучивањe. Приликом поновног одлучивања потребно је поступити по правилима поступка, потпуно и првилно утврдити одлучне чињенице, те донијети рјешење о захтјеву за издавање електроенергетске сагласности у року од 30 дана.
9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „ОРАО“ д.о.о. Бијељина, против привредног друштва МХ „ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се одбија захтјев привредног друштва ''ОРАО'' А.Д. за производњу и ремонт Бијељина којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије, као неоснован.


 

Требиње, 18. јануар 2017.
 

САОПШТЕЊЕ


Регулаторна комисија за енергетику на 35. (тридесетпетој) редовној сједници, одржаној 18. јануара 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Усвојен је Записник са 34. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 23. децембра 2016. године, у Требињу. 
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о привременој регулаторној накнади за период 01.01.2017. – 31.03.2017. године.
3. Након разматрања приједлога, донесена је Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произвeдену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији.
4. Након разматрања захтјева за стицање статуса умјешача, донесен је закључак да се не прихвата захтјев Удружења ''САНУС'' Приједор број 8/17 од 16.01.2017. године за стицање статуса умјешача у поступку издавања дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медна" на ријеци Сани.
5. Након разматрања захтјева за стицање статуса умјешача, донесен је закључак да се не прихвата захтјев Центра за животну средину Бања Лука број 8/17 од 16.01.2017. године за стицање статуса умјешача у поступку издавања дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медна" на ријеци Сани.
6. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медна", на ријеци Сани, поднoсиоца привредно друштво "Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања Лука, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
7. Након разматрања захтјева привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње за
издавање дозволе за изградњу сљедећих вјетроелектрана, донесено је рјешење
којим се одбијају захтјеви за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана и то:
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Цвјетков кук" број 47-10/2016 од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-572-1/16,
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Дубац" број 49-6/2016, од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-573-1/16,
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Џинов До" број 51-6/2016, од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-574-1/16,
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Кучајница" број 53-6/2016, од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-575-1/16 и
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Рупари" број 55-6/2016, од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-576-1/16. 
привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, као неосновани.
Донесен је закључак да ће се захтјеви за издавање дозволa за изградњу вјетроелектрана, и то:
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Цвјетков кук" број 47-10/2016 од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-572-1/16,
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Дубац" број 49-6/2016, од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-573-1/16,
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Џинов До" број 51-6/2016, од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-574-1/16,
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Кучајница" број 53-6/2016, од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-575-1/16 и
- Захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране "Рупари" број 55-6/2016, од 01.11.2016. године, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-576-1/16. 

привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, рјешаваће се у једном поступку.

8. Након разматрања захтјева привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, донесено је рјешење којим се одбијају захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије и то:
- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Вјетроелектрани Цвјетов кук број 47-10/2016, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-577-1/16,
- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Вјетроелектрани Дубац број 49-10/2016, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-578-1/16,
- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Вјетроелектрани Џинов до број 51-10/2016, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-579-1/16,
- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Вјетроелектрани Кучајница број 53-10/2016, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-580-1/16 и
- Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Вјетроелектрани Рупари број 53-10/2016, заведен у Регулатоној комисији под бројем 01-581-1/16,
привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, као неосновани.
9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Грујић Зорана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Грујић Зорана из Бање Луке од 19.09.2016. године, којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње, као неоснован.
10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ГАС БЕТОН ЦЕЛКОН'' а.д. Бања Лука, заступаног по др Далибору О. Пејаковићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора привредног друштва ''ГАС БЕТОН ЦЕЛКОН'' а.д. Бања Лука и ставља се ван снаге корекција обрачуна утрошене електричне енергије због губитака у трансформацији за мјесеце септембар, октобар и новембар 2015. године. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, да сачини нову корекцију обрачуна на начин да се тадашњи индиректни купац ''ГАС БЕТОН ЦЕЛКОН'' а.д. Бања Лука за мјесеце септембар, октобар и новембар 2015. године задужи за трошкове губитака у трансформацији електричне енергије сразмјерно његовом процентуаланом учешћу у укупној потрошњи електричне енергије на мјерном мјесту крајњег купца ''ЕНЕРГЕТИКА У СТЕЧАЈУ'' д.о.о. Бања Лука. 
11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Пуцар Ђура из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Пуцар Ђура којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије, као неоснован.
12. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ћирић Анђе из Блажевца, општина Пелагићево, заступане по Илији Андрићу, адвокату из Модриче, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП ''Електро- Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесен је закључак којим се одлаже доношење одлуке до прибављања инфромација о уредном достављању.
13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Савановић Ђуке из Стричића, Град Бања Лука, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука. утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Савановић Ђука којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње, као неоснован. Такође је донесен закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку.


Требиње, 28. новембар 2016.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 32. (тридесетдругој) редовној сједници, одржаној 25. новембра 2016. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Након разматрања, усвојен је Записника са 32. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 17. новембра 2016. године, у Требињу. 
2. Након разматрања приједлога, донесена је Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији.
3. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана Угљевик, подносиоца Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће АД Требиње Зависно предузеће „Рудник и термоелектрана Угљевик“ АД Угљевик.
4. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране „МЈЕДЕНИК“ на ријеци Неретви, подносиоца привредно друштво Мале хидроелектране „МАРВЕЛ“ д.о.о. Калиновик.
5. Након разматрања Извјештаја водитеља поступка са формалне расправе и приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ШУМАТРАНС'' д.о.о. Мркоњић Град против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Мркоњић Град, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора привредног друштва „Шуматранс“ д.о.о. да стави ван снаге Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију.
6. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење по захтјеву за рјешавање спора привредног друштва „ГАМА ПРОМ“ д.о.о. Братунац, заступаног по Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Братунац, којим се одбија захтјев привредног друштва „Гама Пром“ д.о.о. којим оспорава начин на који је извршена корекција обрачуна електричне енергије као неоснован.


Требиње, 9. новембар 2016.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 31. (тридесетпрвој) редовној сједници, одржаној 8. новембра 2016. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Након разматрања, усвојен је Записника са 31. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 17. новембра 2016. године, у Требињу. 
2. Након размaтрања приједлога, донесено је рјешење о измјени и допуни дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Запеће'', подносиоца привредно друштво ''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука.
3. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о издавању сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана ''Запеће'', којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, подносиоца привредно друштво ''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука.
4. Након разматрања захтјева, утврђен је нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, подносиоца привредно друштво Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
5. Након разматрања захтјева, утврђен је нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, подносиоца привредно друштво ''INTEX'' д.о.о. Бања Лука и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
6. Након разматрања Извјештаја, донесено је рјешење о предузимању мјере након обављене редовне надзорне провјере спроведене у привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.
7. Након разматрања Извјештаја водитеља поступка са формалне расправе и приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Милаковић Петре из Власенице против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, донесено је рјешење којим се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница да сачини нови обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, да са Милаковић Петром закључи уговор о снабдијевању за ово мјерно мјесто
8. Након разматрања Извјештаја водитеља поступка са формалне расправе и приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ШУМАТРАНС'' д.о.о. Мркоњић Град против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Мркоњић Град, донесен је закључак којим се одлаже доношење рјешења ради додатне анализе свих чињеница и доказа у овом поступку.
9. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење по захтјеву за рјешавање спора Заједнице етажних власника СПЗ ''ТРИ ЧЕСМЕ'' Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, којим се одбија захтјев за рјешавање спора Заједнице етажних власника СПЗ ''Три чесме'' из Зворника, којим се осопорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије, као неоснован.
10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Миличић Бранислава из Пелагићева, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се захтјев Миличић Бранислава из Пелагићева, којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње.


Требиње, 9. новембар 2016.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 30. (тридесетој) редовној сједници, одржаној 8. новембра 2016. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Усвојен је Записник са 29. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. октобра 2016. године, у Требињу. 
2. Након размaтрања, утврђен је нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији и донесен је Закључак о одржавању опште расправе.
3. Након разматрања захтјева, утврђен је нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране „МЈЕДЕНИК“ на ријеци Неретви, подносиоца привредно друштво Мале хидроелектране „МАРВЕЛ“ д.о.о. Калиновик и донесен је Закључак о одржавању опште расправе.
4. Након разматрања Извјештаја, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене надзорне провјер спроведене у привредном друштву „COMSAR ENERGY TRADING“ д.о.о. Бања Лука и и приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене надзорне провјере.
5. Након разматрања Извјештаја, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене надзорне провјере спроведене у привредном друштву „РАФИНЕРИЈИ УЉА МОДРИЧА“ а.д. Модрича. 
6. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ИНЦЕЛ'', подносиоца привредно друштво ''ППА'' д.о.о. Бања Лука.
7. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Ковачевић Недељка из Бање Луке, власника обућарске радње ''ЕКСПРЕС'', против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Ковачевић Недељка из Бање Луке, којим се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, као неоснован.
8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „ГАМА ПРОМ“ д.о.о. Братунац, заступаног по Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев привредног друштва „Гама Пром“ д.о.о. из Братунца, којим оспорава начин на који је извршена корекција обрачуна електричне енергије, као неоснован.
Требиње, 30. октобар 2016.

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 29. (двадесетдеветој) редовној сједници, одржаној 27. октобра 2016. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Усвојен је Записник са 28. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске одржане 27. октобра 2016. године у Требињу 
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Медош'', на ријеци Дрињачи, подносиоца привредно друштво ''МЕDOŠ ONE'' д.о.о. Бања Лука.
3. Након разматрања захтјева, донесен је закључак којим се не прихвата захтјева Центра за животну средину, Бања Лука, за стицање статуса умјешача у поступку измјене и допуне дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хироелектрани „Запеће“, подносиоца привредно друштво ''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука и поступку издавања сертификата за ово прпизводно постпројење.
4. Након разматрања захтјева, утврђен је нацрт рјешења о измјени и допуни дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хироелектрани „Запеће“, подносиоца привредно друштво ''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука.
5. Након разматрања Извјештаја, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере спроведене у привредном друштву МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале.
6. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Когенеративно постројење на биомасу „Нова топлана“, подносиоца привредно друштво ''ТОПЛАНА'' а.д. Приједор.
7. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобравању права на подстицак за производњу електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ДО'', подносиоца привредно друштво ''СТРАЈКО'' д.о.о. Требиње.
8. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГОВЗА Б-Г-1'', подносиоца привредно друштво ''ЕЛЕКТРОС'' д.о.о. Бања Лука.
9. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Павићевић 1'', подносиоца Драгослава Павићевића из Требиња, донесен је закључак којим се обуставља поступак по захтјеву Драгослава Павићевића за одобрење прелиминарног права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Павићевић 1“, с обзиром да су количине планиране Акционим планом Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергија за подстицање производње соларних фотонапонских електрана у цјелини резервисане.Подносилац захтјева биће евидентиран на листи чекања код Оператора система подстицаја у складу са Потврдом за енергију.
10. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Павићевић 2'', подносиоца Драгослава Павићевића из Требиња, донесен је закључак којим се обуставља поступак по захтјеву Драгослава Павићевића за одобрење прелиминарног права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Павићевић 2“, с обзиром да су количине планиране Акционим планом Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергија за подстицање производње соларних фотонапонских електрана у цјелини резервисане.Подносилац захтјева биће евидентиран на листи чекања код Оператора система подстицаја у складу са Потврдом за енергију.
11. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ИНЦЕЛ'', подносиоца привредно друштво ''ППА'' д.о.о. Бања Лука, донесен је закључак којим се одлаже изјашњавање о захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ИНЦЕЛ'', подносиоца привредно друштво ''ППА'' д.о.о. Бања Лука, за наредну редовну сједницу, ради додатног прикупљања потребних појашњења и свих релевантних чињеница за одлучивање о овом захтјеву
12. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ПОДГРАБ, подносиоца привредно друштво ''МП - ФАРМ'' д.о.о. Пале.
13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Заједнице етажних власника СПЗ ''ТРИ ЧЕСМЕ'' Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Заједнице етажних власника СПЗ ''Три чесме'' из Зворника, којим се осопорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије 1, као неоснован.


Требиње, 23. септембар 2016.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 26. (двадесетшестој) редовној сједници, одржаној 21. септембра 2016. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Усвојен је Записник са 25. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске одржане 16. септембра 2016. године у Требињу 

2. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана “Говза Б-Г-1“, подносиоца Привредно друштво „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука, донесен је закључак којим се одбацује захтјев привредног друштва „Електрос“ д.о.о. Бања Лука од 10.08.2016. године за продужење трајања прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Говза као обновљививог извора енергије у производном постројењу МХЕ „Говза Б-Г-1“, Јелеч, као неблаговремен.


 

Требиње, 17. септембар 2016.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 25. (двадесетпетој) редовној сједници, одржаној 16. септембра 2016. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Усвојен је записник са 24. редовне сједнице, одржане 6. септембра 2016. године. 
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у ТE Станари, подносиоца привредно друштво „ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари.
3. Након разматрања захтјева, утврђен је нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „До“, подносиоца привредно друштво „СТРАЈКО“ д.о.о. Требиње и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
4. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана „Рамићи“, подносиоца привредно друштво „EIB Internationale“ д.о.о. Бања Лука.
5. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „БК2“, подносиоца привредно друштво „Конструктор“ д.о.о. Фоча, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Привредног друштва за грађевинарство, инжењеринг и трговину „Конструктор“ д.о.о. Фоча, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „БК2“, као неоснован.
6. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2016. годину.
7. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Томић Ђура из Бање Луке, против МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Томић Ђура из Бањe Луке којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије, као неоснован. 
8. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Томић Раденка из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Радуловић М. Момиру, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Томић Раденка, којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње. 
9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „ШУМАТРАНС“ д.о.о. Мркоњић Град, против МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град, донесен је закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора.
10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Делић Саше из Челинца, против МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Делић Саше из Челинца којим се оспорава Обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије број 24/16 од 25.04.2016. године у износу од 4.044,67 КМ, на мјерном мјесту, као неоснован.
11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Палачковић Радована из Бање Луке, против МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Палачковић Радована из Бање Луке, којим оспорава постојање неовлашћене потрошње електричне енергије, као неоснован.


 

Требиње, 8. септембар 2016.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 24. (двадесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 6. септембра 2016. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Усвојен је записник са 23. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 25. августа 2016. године, у Требињу. 
2. Након разматрања захтјева, утврђен је нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енрергије, подносиоца привредно друштво „ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
3. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Биогасна електрана „BUFALLO ENERGY - GOLD - MG“, подносиоца привредно друштво „GOLD - MG“ д.о.о. Доњи Жабар.
4. Након разматрања приједлога по захтјеву за рјешавање спора Бајровић Суада из Бање Луке, против МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Бајровић Суада којим оспорава постојање неовлаштене потрошње електричне енергије, као неоснован. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, да умјесто обрачуна неовлаштене потрошње сачини нови обрачун неовлаштене потрошње на мјерном мјесту подносиоца захтјева. 
5. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Милаковић Петре из Власенице, против МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина, РЈ „Електродистрибуција“ Власеница, донесен је закључак о о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора.
6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „ЕЛТА КАБЕЛ“ д.о.о. Добој, Радна јединица Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина, РЈ „Електродистрибуција“ Зворник, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора привредног друштва "ЕЛТА-КАБЕЛ" д.о.о. Добој, којим се оспорава Обрачун нерегистроване енергије, као неоснован.